Học bổng du học các quốc gia khác

Học bổng

Chưa xác định

Học bổng 100% học phí khoá học tiếng Anh dành cho SV Việt Nam
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 100% học phí

Chưa xác định

Scholarship for International student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100%
Curtin Heritage Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: S$5,376
Curtin Heritage Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: S$4,320
Merit Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: S$8,640
Academic Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: S$5,000 - S$10,000
Scholarship for International Student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 100%

Bạn muốn đi du học ?