Học bổng du học New Zealand

Học bổng

the university of waikato

UNIVERSITY OF WAIKATO

Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZD$15,000
Học bổng NZD$15,000 cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZD$15,000

Chưa xác định

Học bổng NZD 5.000 cho khóa học Dự Bị Đại Học Accelerated (6 tháng)
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: NZD 5.000
Học bổng lên đến 5,000NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 5,000NZD
Học bổng lên đến 7,500NZD dành cho SV
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: lên đến 7,500NZD
HB lên đến 10,000NZD dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: lên đến 10,000NZD
HB lên đến 10,000NZD dành cho SV quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: lên đến 10,000NZD
HB 5,000NZD dành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 5,000NZD
HB 5,000NZD dành cho sinh viên Việt Nam
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000NZD
HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000NZD
HB 10,000NZD cho SV quốc tế hệ Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10,000NZD
HB 50% học phí cho SV quốc tế
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: 50% học phí
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Lên đến NZ$10,000
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Cử nhân
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến NZ$10,000
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: Lên đến NZ$10,000
HB lên đến NZ$10,000 cho bậc Đại học
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Lên đến NZ$10,000
HB 4,000NZD – chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: 4,000NZD
HB NZ$5,000 – cho chương trình Cử nhân học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: NZ$5,000
HB NZ$10,000 – cho chương trình Thạc sĩ học tại ĐH Auckland
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: NZ$10,000
Scholarship for International Student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Variable
Arts International Masters Degree Scholarships
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000 NZD
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: variable
New Zealand Development Scholarship – Public Category (NZDS Public)
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: variable
International Student Achievement Scholarship
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: variable
MASSEY UNIVERSITY

MASSEY UNIVERSITY

Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Thạc sĩ
 • Bậc học: Dự bị thạc sĩ
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Cao đẳng
 • Bậc học: Cao đẳng
 • Giá trị: $5000 NZD
Học bổng $5000 NZD cho chương trình Dự bị Đại học
 • Bậc học: Dự bị đại học
 • Giá trị: $5000 NZD
LINCOLN UNIVERSITY

LINCOLN UNIVERSITY

HB 10,000NZD – chương trình Thạc sĩ – 180 tín chỉ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 10,000NZD
HB 50NZD-90NZD/tuần cho ngành ngôn ngữ Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: 50NZD-90NZD/tuần
HB lên đến 7,000NZD cho ngành ngôn ngữ Anh
 • Bậc học: Tiếng Anh
 • Giá trị: lên đến 7,000NZD
HB 7,410NZD cho sinh viên quốc tế chuyên ngành Nghệ thuật ẩm thực và Kinh doanh
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 7,410NZD
Scholarship for International Student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Variable
STUDY-GROUP-logo

STUDY GROUP

HB 10%-20%-30% học phí – chương trình Cử nhân tại AUT, University of Auckland, Massey University
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 10%-20%-30% học phí
UNIVERSITY OF OTAGO

UNIVERSITY OF OTAGO

HB 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 25,000NZD mỗi năm và chi phí ăn ở lên đến 36 tháng
Otago International Research Master’s Scholarship
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 13,000 NZD

Chưa xác định

HB 15,000NZD và chi phí ăn ở – chương trình Thạc sĩ
 • Bậc học: Thạc sĩ
 • Giá trị: 15,000NZD và chi phí ăn ở
HB 5,000NZD-10,000NZD cho sinh viên quốc tế
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: 5,000NZD-10,000NZD
HB 17% học phí – Cao đẳng Lynfield
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 17% học phí
UNIVERSITY OF CANTERBURY

UNIVERSITY OF CANTERBURY

Scholarship for International Student
 • Bậc học: Đại học
 • Giá trị: Variable
Logo Henderson High School

HENDERSON HIGH SCHOOL

CONTINGENCY FUND
 • Bậc học: Trung học
 • Giá trị: 500 NZD

Bạn muốn đi du học ?