Trường học tại Anh Quốc

Trường học tại Anh Quốc

BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY

 • Địa điểm: United Kingdom
 • Năm thành lập: 1891
Lịch gặp gỡ với trường

EDGE HILL UNIVERSITY

 • Địa điểm: United Kingdom
 • Năm thành lập: 1882
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

 • Địa điểm: Plymouth
 • Năm thành lập: 1862
Lịch gặp gỡ với trường

LEEDS TRINITY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Horsforth
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

ST. ANDREW’S COLLEGE, CAMBRIDGE

 • Địa điểm: Cambridge
 • Năm thành lập: 1976
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BATH

 • Địa điểm: Bath
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF DUNDEE

 • Địa điểm: Dundee
 • Năm thành lập: 1881
Lịch gặp gỡ với trường

ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH

 • Địa điểm: Poole
 • Năm thành lập: 1880
Lịch gặp gỡ với trường

CAMBRIDGE SEMINARS COLLEGE

 • Địa điểm: Cambridge, UK
 • Năm thành lập: 1981
Lịch gặp gỡ với trường

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Loughborough
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

PADWORTH COLLEGE

 • Địa điểm: Reading
 • Năm thành lập: 1963
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?