Trường học tại Anh Quốc

Trường học tại Anh Quốc

Leeds Trinity University

 • Địa điểm: Horsforth
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

St. Andrew’s College, Cambridge

 • Địa điểm: Cambridge
 • Năm thành lập: 1976
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BATH

 • Địa điểm: Bath
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

University of Dundee

 • Địa điểm: Dundee
 • Năm thành lập: 1881
Lịch gặp gỡ với trường

Arts University Bournemouth

 • Địa điểm: Poole
 • Năm thành lập: 1880
Lịch gặp gỡ với trường

Cambridge Seminars College

 • Địa điểm: Cambridge
 • Năm thành lập: 1981
Lịch gặp gỡ với trường

Loughborough University

 • Địa điểm: Loughborough
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

Padworth College

 • Địa điểm: Reading
 • Năm thành lập: 1963
Lịch gặp gỡ với trường

David Game College

 • Địa điểm: London
 • Năm thành lập: 1974
Lịch gặp gỡ với trường

Oxford International Education Group (OIEG)

 • Địa điểm: Anh Quốc, Mỹ, Canada
 • Năm thành lập: 1991
Lịch gặp gỡ với trường

The University of Law

 • Địa điểm: Guilford, London, Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester, Nottingham
 • Năm thành lập: 1867
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?