Trường đại học tại Anh Quốc

Trường đại học tại Anh Quốc

UNIVERSITY OF BEDFORDSHIRE

 • Địa điểm: Luton, Bedfordshire
 • Năm thành lập: 2006
Lịch gặp gỡ với trường

EDINBURGH NAPIER UNIVERSITY

 • Địa điểm: Edinburgh, Scotland
 • Năm thành lập: 1964
Lịch gặp gỡ với trường

Ulster University

 • Địa điểm: Belfast, London, Birmingham
 • Năm thành lập: 1968
Lịch gặp gỡ với trường

BUCKINGHAMSHIRE NEW UNIVERSITY

 • Địa điểm: United Kingdom
 • Năm thành lập: 1891
Lịch gặp gỡ với trường

EDGE HILL UNIVERSITY

 • Địa điểm: St Helens Road, Ormskirk, Lancashire
 • Năm thành lập: 1885
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF PLYMOUTH

 • Địa điểm: Plymouth
 • Năm thành lập: 1862
Lịch gặp gỡ với trường

LEEDS TRINITY UNIVERSITY

 • Địa điểm: Horsforth
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF BATH

 • Địa điểm: Bath
 • Năm thành lập: 1966
Lịch gặp gỡ với trường

UNIVERSITY OF DUNDEE

 • Địa điểm: Dundee
 • Năm thành lập: 1881
Lịch gặp gỡ với trường

ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH

 • Địa điểm: Poole
 • Năm thành lập: 1880
Lịch gặp gỡ với trường

LOUGHBOROUGH UNIVERSITY

 • Địa điểm: Loughborough
 • Năm thành lập: 1909
Lịch gặp gỡ với trường

THE UNIVERSITY OF LAW

 • Địa điểm: Guilford, London, Birmingham, Bristol, Leeds, Manchester, Nottingham
 • Năm thành lập: 1867
Lịch gặp gỡ với trường

Bạn muốn đi du học ?